اضافه شدن خواب به چک لیست سلامت قلبی عروقی

انجمن قلب آمریکا یک سازمان غیر دولتی و بزرگترین سازمان حرفه ای آمریکا در زمینه ی دانش و بیماری های قلبی است.

در سال 2010 این انجمن برای اولین بار هفت عامل را تحت عنوان چک لیست عوامل موثر در سلامت قلبی عروقی مطرح کرد.این عوامل به دو زیر گروه عمده تقسیم میشوند: 1- رفتارهای مرتبط با سلامتی شامل تغذیه، فعالیت فیزیکی و مواجهه با نیکوتین و 2- فاکتورهای مرتبط با سلامتی شامل BMI (نسبت قد به وزن)، سطح کلسترول، قندخون و فشار خون.

در چند روز گذشته و پس از 12سال، این انجمن بر پایه ی بیش از 2400 مقاله ی علمی جدید در مورد سلامت قلب و مغز به بازنگری عوامل مرتبط با سلامت قلبی عروقی پرداخته است. این بازنگری موجب ارائه ی چک لیست جدیدی با عنوان ((8عامل اساسی زندگی))((Life’s Essential 8 )) شده است.

در بازنگری اخیر علاوه بر تغییر در تعریف 4مورد از عوامل قبلی، خواب سالم بعنوان هشتمین عامل مرتبط با سلامت قلبی عروقی به این چک لیست اضافه شده است.

بر طبق تعریف این انجمن میزان خواب سالم شبانه روزی برای بالغین 9-7 ساعت است؛ البته بچه ها بسته به سن به میزان بیشتری خواب نیاز دارند.

این چک لیست برای تمامی افراد بالای 2 سال در ابزار آنلاینی به نام ((My Life Check tool)) قابل ارزیابی است. نمره ی کلی زیر 50 نشان دهنده ی سلامت قلبی عروقی ضعیف، 79-50 متوسط و نمره ی بالای 80 نشان دهنده ی سلامت قلبی عروقی بالا است.

ترجمه و تنظیم خبر: دکتر فرزانه جهانبخش. دستیار فلوشیب طب خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران

9/4/1401

https://newsroom.heart.org/news/american-heart-association-adds-sleep-to-cardiovascular-health-checklist